| | | | | | |
 • تبدیل

  تبدیل هم مرکز

  تبدیل غیر هم مرکز

 • زانو

  زانویی ساده

  زانویی فلنج دار

 • فلنج

 • سه راهی

  سه راهی ساده

  سه راهی تبدیل

  سه راهی فلنج دار

 • کلکتور و هدر

 • منهول

  منهول هم مرکز

  منهول غیر هم مرکز

 • کول و طوقه